Termes i condicions

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web www.centrelapoma.com, propietat de ESCOLETALA POMA SL. L'acceptació d'aquest document comporta que el Client:

 • Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del present lloc web.

El contingut d'aquests termes i condicions de contractació, així com qualsevol informació continguda en aquest lloc web, està subjecta a canvis i actualitzacions sense previ avís. Aquestes modificacions entren en vigor tan aviat com l'actualització dels termes i condicions són publicades en el lloc web. El Client/Alumne estarà sotmès als termes i condicions vigents, al moment que en què es registren i realitzen la contractació d'un curs.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats pel Client és ESCOLETA LA POMA SL, amb domicili social en Passatge del Pont 6, 43205 de Reus (Tarragona), CIF: B-55710545, telèfon 637 00 87 31 i correu electrònic info@centrelapoma.com.

I d'una altra, el Client, que es registra en el lloc web i que és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Escoleta La PomaSL.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre Escoleta La Poma SL i el Client al moment en què aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament d'un servei concret a canvi d'un preu determinat i públicament exposat en el lloc web.

DEFINICIONS

En el marc dels presents termes i condicions així com en el lloc web Escoleta La Poma SL, les següents paraules estan definides com segueix:

 • Client: La part contractant amb Escoleta La Poma SL. El Client pot ser tant persona física, adult i major de 18 anys, com a persona jurídica.
 • Alumne: Persona física designada pel Client en Escoleta La Poma SL, com el beneficiari dels cursos online de Escoleta La Poma SL. L'alumne podria ser el propi Client si compleix la majoria d'edat.
 • Lloc web: plataforma d'aprenentatge virtual disponible per al Client/Alumne per Escoleta La Poma SL, en el marc dels presents termes i condicions. La URL dedicada a aquest lloc web és la següent: www.centrelapoma.com. En l'apartat “Identitat de les parts contractants” s'ha identificat al titular.
 • Formació: eina d'aprenentatge a distància subministrada a l'alumne per Escoleta La PomaSL.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El Client, per poder accedir als serveis oferts per Escoleta La Poma SL i formalitzar el contracte, ja sigui per adquirir un dels cursos o per reservarho, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant l'emplenament del formulari de “Inscriure'm”.

Per això, el Client haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits (nom, cognoms, sexe, data de naixement, DNI, email, adreça, telèfon), els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals detallades a l'apartat 13 d'aquest document, Política de Privadesa.

De conformitat amb el que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Obligacions i responsabilitat de Escoleta La Poma SL
 8. Obligacions i responsabilitat del client
 9. Validació de la formació
 10. Disposicions financeres
 11. Publicitat
 12. Propietat intel·lectual
 13. Protecció de dades personals
 14. Dissociació
 15. Suspensió o rescissió del contracte
 16. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, l'accés al servei suposarà l'acceptació per part del Client/Alumne de totes aquestes condicions legals. Qualsevol condició que no sigui expressament acceptada per endavant i per escrit per Escoleta La Poma SL, roman inapel·lable pel que fa a Escoleta La Poma SL, independentment de quan o en quina particular moment es pogués haver arribat al coneixement o realitzat alguna significació comercial per a la part. Tots els paràgrafs que componen el conjunt d'aquest contracte, tenen rellevància fins i tot si no són aplicables, tampoc és possible interpretar de forma selectiva o oposar-se a una clàusula sense suscitar una renúncia per Escoleta La PomaSL tenint en compte les clàusules condicionals que constitueixen l'acord esmentat a continuació (condicions nul·les i sense efecte).

2. ENVIAMENT DE COMANDES

Escoleta La Poma SL no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi verificat que s'ha realitzat el pagament. Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats utilitzats o descarregats directament del lloc web, Escoleta La Poma SL informarà prèviament al Client/Alumne respecte al procediment que ha de seguir per començar la seva utilització o realitzar la seva descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

El Client/Alumne té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que present el servei, tant en manera en línia com fora de línia. Si el Client/Alumne és una persona física i de conformitat amb el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client es beneficia d'un termini de 14 dies hàbils per cancel·lar el contracte realitzat per aquest mitjà a distància, sense donar una raó, i, si el Client/Alumne fa ús d'aquest dret de cancel·lació, ell o ella, no incorrerà en cap càrrec o sanció, sempre que no hagi accedit al curs online ja que, des del moment en què accedeix per primera vegada, perd aquest dret (art. 103 Excepcions al dret de desistiment: “m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment). Sense perjudici d'aquesta disposició, el període de 14 dies començarà a discórrer el dia en què el Client/Alumne accepta aquests termes i condicions. Com s'ha explicat i, tret que hi hagi acord entre Escoleta La Poma SL i el Client en cas contrari, el client no podrà exercir el dret de revocació o desistiment que es refereix aquest paràgraf, una vegada que la formació adquirida, ha estat començada. Escoleta La Poma SL recorda que aquest dret, no s'aplica a la persona jurídica.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el Client/Alumne consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

 • Postal: ESCOLETA LA POMA SL, Passatge del Pont 6, 43205 – Reus.
 • Telèfon: 637 00 87 31
 • Mail: info@centrelapoma.com

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, Escoleta La Poma SL i el Client/Alumne es comprometen a intentar resoldre la queixa o conflicte amigablement.

Resolució de litigis en línia (Online Disputi Resolution)

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre el Client/Alumne i el Escoleta La Poma SL, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Escoleta La Poma SL no serà responsable per qualsevol incompliment a causa de circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de Escoleta La Poma SL, incloent però no limitat als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d'autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l'escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d'obra o materials.

En cas de demora, Escoleta La Poma SL pot ser excusat de les prestacions, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

6. COMPETÈNCIA

El Client/Alumne no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

El Client/Alumne declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE ESCOLETA LA POMA SL

7.1 Continuïtat i consistència del servei

Escoleta La Poma SL accepta expressament proporcionar tots els seus recursos en el lliurament, disponibilitat i en la prestació de serveis en general i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

Escoleta La Poma SL es compromet a actuar amb la major diligència i atenció com sigui possible i procedir per subministrar un servei de qualitat de conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes, excepte en l'hipotètic cas que se suspengui el servei, en virtut d'instruccions especials exigides.

En conseqüència, Escoleta La Poma SL estarà contractualment obligada a oferir l'accés (24/24) i setmanalment (7/7), i condicionat a ser capaç de garantir els seus serveis donades les condicions de subministrament (subsegüent rendiment de la xarxa).

Escoleta La Poma SL es reserva el dret a interrompre el servei a través del seu servidor, amb la finalitat de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altra raó operacional en relació amb el manteniment. Escoleta La Poma SL, sense afectar a qualsevol dels seus drets i responsabilitats, es compromet a informar al Client/Alumne, dins d'un espai de temps raonable, de la data en la qual es proposa dur a terme el manteniment, a fi que el Client/Alumne pugui fer altres arranjaments.

El Client/Alumne reconeix que la formació pugui no estar disponible en el cas que el mateix no pugui o sigui incapaç d'accedir a Internet o a aquest lloc web. Escoleta La Poma SL no serà responsable per la incapacitat del client per accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és el Client/Alumne qui ha de mantenir la seva pròpia protecció contra virus, així com la versió del seu navegador actualitzada. Escoleta La Poma SL no serà responsable de cap virus transmès a través del seu lloc web.

De la mateixa manera, Escoleta La Poma SL s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'accés no autoritzat als sistemes informàtics, o pel saqueig de qualsevol dada com a resultat del mateix. No obstant això, Escoleta La Poma SL aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. Escoleta La Poma SL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis relacionats amb ell, tal com pèrdua d'explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

7.2. Qualitat del Servei

Escoleta La Poma SL es compromet a exercir amb la deguda diligència i cuidat la seva oferta, subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals en el seu àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament a petició de les autoritats administratives.

Si la formació establerta pel Client/Alumne, és suspesa arran d'una decisió d'una autoritat competent, Escoleta La Poma SL reemborsarà al Client o oferirà a ell/ella, un crèdit vàlid per un any, igual a l'import d'aquesta oferta formativa.

Les Parts acorden que Escoleta La Poma SL té el dret de modificar els serveis sense previ avís.

7.3. Serveis post-venda

Escoleta La Poma SL es compromet a proporcionar al Client/Alumne, l'ajuda necessària pel que fa a la formació adquirida online. El client pot contactar amb Escoleta La Poma SL para qualsevol petició relacionada amb la formació en: info@centrelapoma.com.

7.4. No utilització perllongada del lloc web

Escoleta La Poma SL es reserva el dret d'eliminar la informació relativa al Client, en cas de no utilització perllongada d'aquests serveis, corresponent a un període superior a 40 dies.

8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT

8.1. Introducció

El Client/Alumne accepta expressament haver verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l'oferta de serveis i reconeix plenament la recepció de tota la informació i l'assessorament necessaris des de Escoleta La Poma SL, perquè el present acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i certesa vinculant.

El Client es compromet a verificar la identitat de l'alumne, en els casos en què estigui contractant un curs per a una altra persona, abans de la seva designació en Escoleta La Poma SL.

El Client garanteix actuar dins de la seva exclusiva responsabilitat si, com a conseqüència de l'accés al servei, aquest no es duu a terme de conformitat al que es pot considerar actes raonables d'ús realitzats per l'Alumne que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i instruccions per al correcte ús, inicialment subministrat per EscoletaLa Poma SL.

El Client, si es compleixen les condicions, haurà d'informar a l'Alumne sobre aquests termes i serà responsable pel que fa a aquesta matèria.

Les parts pertinents al contracte també reconeixen que Escoleta La Poma SL, és capaç de modificar amb total transparència la prestació del servei sense necessitat de realitzar cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar al Client/Alumne que el nivell de prestació de serveis ja subministrats, va a ser ajustat.

El Client/Alumne reconeix estar informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional.

El Client/Alumne serà l'únic responsable de les conseqüències de l'incompliment d'aquestes normes i aquests Termes.

8.2. Desenvolupament de la formació

El Client/Alumne es compromet a comprovar prèviament que té les condicions necessàries per assistir a la formació. L'accés a la plataforma es realitza directament des d'un ordinador connectat a Internet. Escoleta La Poma SL no es fa responsable en cas d'absència o deficiència d'aquesta connexió.

El Client/Alumne rebrà les seves dades d'accés (nom d'usuari/contrasenya) des de Escoleta La Poma SL. L'accés a la formació en línia, atorgat per Escoleta La Poma SL, és estrictament privat. La transmissió de les dades d'accés (nom d'usuari/contrasenya) a un tercer està estrictament prohibida. El Client/Alumne accepta que no donarà, sota cap circumstància, ja sigui de forma gratuïta o per una tarifa, l'accés a tercers qualsevol que sigui la forma.

Si el Client és una empresa i l'Alumne deixa l'empresa, el Client es compromet a desactivar el seu compte, o posar-se en contacte amb EscoletaLa Poma SL per eliminar perfils obsolets.

El Client/Alumne accepta que seguirà la capacitació amb diligència. Com a part de l'avaluació, amb la finalitat de completar la formació, el Client/Alumne accepta expressament el fet que no es beneficia de cap ajuda o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, Escoleta La Poma SL demana a cada Client/Alumne que es comprometi a aquest fet abans de cada tasca.

8.3. Responsabilitat del Client cap al Client/Alumne

El Client, en crear un perfil de Client/Alumne en el lloc web, es compromet expressament a pagar qualsevol registre iniciat pel Client/Alumne designat.

9. VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ

La formació es valida quan l'estudiant ha superat totes l'avaluacions que se li presenten en el desenvolupament del curs contractat. En aquest cas, un diploma de validació dels coneixements adquirits o d'aprofitament, s'enviarà al Client/Alumne.

10. DISPOSICIONS FINANCERES

10.1. Preus i facturació

Escoleta La Poma SL es compromet a exhibir els preus dels seus cursos de la manera més transparent. Els preus aplicables són els que es mostren en el lloc web al moment de l'ordre o comanda. Els preus s'expressen en euros i no inclouen impostos per estar exempts. Poden ser modificats a qualsevol moment sense previ avís.

Totes les comandes es realitzen en euros i es paguen en euros. El client és l'únic responsable del pagament de les factures dirigides a ell. La totalitat de la formació es paga a l'inici del curs adquirit.

10.2. Forma de pagament

En el pagament de cursos, el Client només pot pagar utilitzant el sistema de pagament de la plataforma segura de pagaments de Escoleta La Poma SL: BBVA. Tots els pagaments s'han de fer alhora i al moment de la compra del curs. Pràcticament totes les targetes bancàries són acceptades per BBVA. El Client garanteix a Escoleta La Poma SL que té tots els drets per utilitzar aquesta forma de pagament en validar la comanda. El client reconeix que en emplenar en els camps apropiats, la informació del pagament, ho proporciona amb la seva total acceptació per realitzar aquest pagament a Escoleta La Poma SL, per tota la quantitat deguda.

En adquirir la formació en el lloc web, el Client/Alumne és redirigit a BBVA. En aquesta etapa, al Client/Alumne se li demanarà que empleni els camps corresponents: nom del titular de la targeta, nombre de la targeta, data de caducitat i nombre de control.

Les diverses etapes del procés de pagament estan totalment encriptats i protegides. La informació relacionada amb la comanda i el nombre de targeta no circulen sense xifrar en Internet. El nombre de targeta no s'imprimeix en els documents, factures, rebuts de targetes de crèdit o altres comprovants. A més, Escoleta La Poma SL mai accedeix a la informació de pagament del Client/Alumne. La passarel·la de pagament no guarda els nombres de targetes una vegada que l'operació de pagament s'ha transmès a Escoleta La Poma SL.

10.3. Procés de comandes i validació

La inscripció només es pot fer en línia a través del lloc web. La inscripció a la formació per part del Client/Alumne, constitueix un acte d'acceptació irrevocable de les presents condicions, i només pot ser impugnada de conformitat per ambdues parts, en casos limitats previstos en el present contracte.

En conseqüència, Escoleta La Poma SL en cap cas pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats, a causa de l'entrada de les dades del Client.

10.4. Justificant de recepció

El rebut és enviat al Client tan aviat com la comanda d'aquest és processat. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.

10.5. Prova

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de Escoleta La Poma SL o l'ús del Client/Alumne del lloc web, la informació guardada en el dispositiu de pagament electrònic i en el marc de la recol·lecció automàtica d'informació per Escoleta La Poma SL, podria utilitzar-se com a evidència entre ambdues parts.

11. PUBLICITAT

Escoleta La Poma SL podria, sota certes circumstàncies, utilitzar per a publicitat, documentació comercial impresa resultant de publicacions especialitzades o fires comercials, etc., utilitzar el nom del Client/Alumne i/o la seva opinió, per a finalitats publicitàries, però això només podria validarse amb l'autorització expressa del client.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

No es permet al Client/Alumne de cap manera, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, tret que la forma i el contingut pugui ser alterat sota la condició que els canvis siguin pre-acordats i per escrit des de Escoleta La PomaSL. No obstant això, s'exclou expressament en el present contracte - o termes i condicions de venda - tota transferència de propietat des de Escoleta La Poma SL cap al Client/Alumne.

13. POLÍTICA DE PRIVADESA (PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS)

ESCOLETA LA POMA SL és Responsable del tractament de les dades personals del Client/Alumne i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ÉS) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret (ÉS) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

Subministrament de formació a distància mitjançant la plataforma Escoleta La Poma SL.

Tractament de dades:

A més de les dades recopilades en el formulari d'inscripció el sistema podrà registrar altres dades que permetran oferir al Client/Alumne eines importants per oferir un servei de qualitat com són les dades d'inici de sessió, temps de connexió dels alumnes, etc.

Escoleta La Poma SL utilitza un sistema de pagament segur per protegir la informació de pagament del Client/Alumne i garanteix que mai recopila o accedeix a la informació de pagament. Per a més informació sobre el sistema de pagaments segurs de BBVA poden visitar la seva pàgina web.

Operacions previstes de tractament:

 • Enviaments d'avisos importants, com les comunicacions sobre les compres i canvis en els termes, condicions i polítiques de Escoleta La Poma SL. A causa que aquesta informació és imprescindible per a la seva interacció amb Escoleta La Poma SL, el Client/Alumne no pot optar per no rebre aquestes comunicacions.
 • Remissió de comunicacions comercials relacionades amb nous cursos i novetats per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel Client/Alumne a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades:

Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades:

No es revelaran dades personals a tercers com a destinataris, excepte si és imprescindible per llei, processos legals, litigis i/o sol·licituds d'autoritats públiques i governamentals dins o fora del seu país de residència, seguretat nacional o altres temes d'importància pública.

Drets que assisteixen al Client/Alumne:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament efectuat fins a aquest moment.
 • Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets:

Adreça postal: ESCOLETA LA POMA SL, Passatgedel pont 6, 43205 Reus (Tarragona) Adreça electrònica: info@centrelapoma.com

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pel Client/Alumne:

El Client/Alumne garanteix que les dades personals facilitades a Escoleta La Poma SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, Escoleta La Poma SL està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb el Client/Alumne i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats. Escoleta La Poma SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Clients/Alumnes i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Escoleta La Poma SL utilitza la tecnologia actual estàndard per mantenir la confidencialitat i protegir la informació personal del Client/Alumne i ha pres les degudes precaucions per salvaguardar la informació contra pèrdua, robatori i ús indegut, així com contra l'accés i divulgació no autoritzada. Escoleta La Poma SL està sotmesa a avaluacions periòdiques de seguretat amb la finalitat de millorar la seva seguretat. No obstant això, no pot garantir que la informació del Client/Alumne, es mantindrà a resguard d'accessos no autoritzats.

Com a resultat, Escoleta La Poma SL no serà responsable o legalment responsable, de cap pèrdua de la privadesa, revelació d'informació, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta intrusió.

Actualitzacions de la Política de Privadesa:

Escoleta La Poma SL pot actualitzar la seva Política de Privadesa quan ho precisi. Quan Escoleta La Poma SL canviï la seva política de privadesa significativament es publicarà un avís en el lloc web, juntament amb la seva actualització.

14. DISSOCIACIÓ

Si qualsevol d'aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

15. SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Escoleta La Poma SL podrà sense previ avís suspendre o acabar l'accés dels Client/Alumne als seus serveis i la formació, íntegrament o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, on:

 • El Client/Alumne no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d'ús aplicables.
 • Si per qualsevol raó Escoleta La Poma SL suspèn o descontinúa el servei o no pot proporcionar un Servei (o qualsevol part del mateix) per al Client/Alumne.
 • Quan Escoleta La Poma SL exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l'exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a la disposició de Escoleta La Poma SL.

16. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquests termes i condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Les parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se aquests termes i condicions a la jurisdicció no exclusiva dels dels Jutjats i Tribunals més propers a Reus, Tarragona (Espanya).

Col·laboracions: